Kto sporządza opinie geotechniczne?

Kto sporządza opinie geotechniczne?

Opinie geotechniczne to podstawowe dokumenty związane z budową, które przygotowuje się na podstawie przeprowadzanych wcześniej badań. Zawiera się w nich informacje określające podstawowe parametry gruntu oraz kategorię geotechniczną posadawianego obiektu. Kto może przygotować ten niezwykle ważny dokument?

Jak i po co sporządza się opinie geotechniczne?

Jak zaznaczono wcześniej, podstawą do sporządzenia opinii geotechnicznej są przeprowadzane w terenie badania geotechniczne. Ich celem jest określenie wodno-gruntowych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Sprawdzeniu poddaje się typ gruntów na danym terenie, głębokość i przebieg poszczególnych warstw podłoża, a także poziom wód gruntowych. W celu pozyskania tych informacji zastosować można odwierty i sondowania, a także poddać próbki gleby testom laboratoryjnym. Opinie geotechniczne przygotowuje Geodev.pl, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań, dbając o to, aby spełniały one wszystkie wymagania formalne oraz zawierały informacje wymagane przez prawo. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych dokumenty powinny „ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego”. Opinia geotechniczna składa się z części opisowej oraz graficznej.

Kiedy potrzebne są opinie geotechniczne wykonane przez specjalistów?

Zgodnie z zapisami wcześniej wspomnianego rozporządzenia, przygotowanie opinii geotechnicznej wymagane jest dla wszystkich obiektów budowlanych, których konstrukcja opiera się na gruncie, bez znaczenia, do jakiej kategorii budowlanej zostały zakwalifikowane, na podstawie jego typu oraz badań warunków glebowych. Opinia geotechniczna stanowi podstawę wydania pozwolenia na budowę. Bez tgego zezwolenia wszelkiego rodzaju prace budowlane mogą zostać w świetle prawa uznane za samowolę budowlaną, a co za tym idzie, ich prowadzenie obciążone zostanie karą.

Kto sporządza opinie geotechniczne?

Jak można zauważyć, sporządzanie opinii geotechnicznej jest dość sformalizowane. Jak prawo podchodzi do kwestii tego, kto powinien je przygotować? Okazuje się, że w przepisach nie określono, jakie uprawienia powinna mieć osoba sporządzająca dokumentację. Trzeba jednak zaznaczyć, że poszukując firmy działającej w tym zakresie, warto zdecydować się na ofertę specjalisty z zakresu geologii, który posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające mu na rzetelne i dokładne wykonanie prac. Należy także podkreślić, że do sporządzania opinii geotechnicznej dla obiektów, które zakwalifikowane zostają do II i III kategorii geotechnicznej wymagane są uprawnienia geologiczne VI lub VII kategorii. Ubiegać mogą się o nie osoby, które ukończyły studia wyższe w zakresie geologii i odbyły co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w zakresie ustalonym przez przepisy prawa. Co ważne, jedynie posiadacze uprawnień geologicznych VI kategorii mogą sporządzać dokumentację dla wyrobisk górniczych i obiektów budowlanych zakładów górniczych, a także obiektów hydrotechnicznych.

Dodaj komentarz